Aquesta web respecta i protegeix la teva privacitat. 

Amb la política de privacitat que es manifesta a continuació, laBerta reafirma el seu compromís amb la protecció de dades, el compliment de la llei aplicable i la protecció de les dades personals dels usuaris i usuàries que es relacionen amb aquesta pàgina web. Així, aquesta web compleix totes i cadascuna de les regulacions que protegeixen la informació personal dels seus usuaris i usuàries. 

Qui és la responsable del tractament de les dades personals?

La responsable del tractament de les dades personals és la Berta Francàs Guillén, amb DNI 39382875K  i domicili a Passeig Olot, 45 7è 2a, adreça electrònica laberta@laberta.cat, i web www.laberta.cat. 

Amb quina finalitat tractem les dades?

A laBerta les dades personals són utilitzades per a les finalitats següents:

Contacte:

Atendre les consultes de les persones que contacten amb laBerta a través del formulari de contacte de la pàgina web. S’utilitzen només amb aquesta finalitat. 

Atenció telefònica:

Atendre telefònicament les persones que es posen en contacte amb laBerta per aquesta via. 

Serveis a la clientela:

Registrar els nous clients i clientes i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb aquestes. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries (número de compte corrent o de targeta de crèdit) que seran comunicades a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament els poden utilitzar amb aquesta finalitat). La relació de prestació de serveis comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària.

Informació dels serveis:

Mentre existeix relació contractual amb els clients laBerta fa servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències dels serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats de la clientela. 

Altra informació de productes i serveis:

Amb l’autorització explícita de la clientela, acabada la relació contractual les dades de contacte es conserven per enviar publicitat relacionada amb els serveis, informació de caràcter general o específica. Aquesta informació es fa arribar a les persones que, tot i no haver estat clientes, ho demanen o ho accepten omplint els formularis corresponents. 

Gestió de les dades dels proveïdors:

laBerta registra i tracta les dades dels proveïdors de qui obté serveis. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, les destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Usuaris i usuàries de la nostra web.

El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la web recull les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La web utilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L’ús de les cookies es reserva per recollir informació tècnica per facilitar l’accessibilitat i l’ús eficient del lloc. Podeu llegir més informació sobre l’ús de les galetes a l’enllaç corresponent. .

Altres canals d’obtenció de dades:

Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics, o mitjançant els perfils de laBerta a les xarxes socials. En tots els casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que justifiquen la recollida i el tractament.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment d’una relació precontractual. En el cas de les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual, com ara l’elaboració o l’estudi de pressupostos. 

En compliment d’una relació contractual. En el de les relacions amb la clientela i proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment d’obligacions legals. Les comunicacions de dades a l’administració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas d’haver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d’informació dels nostres serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit. Les dades de navegació que puguem obtenir per mitjà de galetes les obtenim amb el consentiment de la persona que visita el nostre web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes galetes. 

Per interès legítim. Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per l’interès legítim de la nostra empresa de preservar els seus béns i instal·lacions. El nostre interès legítim justifica també el tractament de dades que obtenim dels formularis de contacte.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clientela les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

En un altres sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment de la normativa de protecció de dades. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals.

Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriuen les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment. 

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat.En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament.Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a laBerta a mitjançant el formulari electrònic disponible a www.laberta.cat, o bé enviant un correu electrònic a laberta@laberta.cat, indicant en tots els casos “Protecció de dades personals”.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.